Ledig engasjement innan nasjonalparkforvaltning

Utsyn mot Brenndalen
Utsyn mot Brenndalen, Foto: Maria Knagenhjelm

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane har ledig eit engasjement i inntil eitt år, knytt til arbeid med forvaltning av Jostedalsbreen nasjonalpark. Arbeidsstaden er i Gaupne, og den som blir tilsett vil  samarbeide tett med nasjonalparkforvaltaren og Statens naturoppsyn. 

Arbeidsoppgåver:
• Saksførebuing for nasjonalparkstyre
• Prosjektoppfølging
• Bidra i arbeid med forvaltningsplan og besøksstrategi

Kvalifikasjonskrav:
• Relevant naturfagleg utdanning frå universitet eller høgskule. Relevant arbeidserfaring kan erstatte kravet om forrmalkompetanse.
• Det er ønskjeleg med relevant erfaring frå offentleg naturforvaltning, og spesielt erfaring frå forvaltning av verneområde.
• God lokalkunnskap er ein fordel.
• Du må kunne køyre bil og rekne med noko reising i jobben.

Personlege eigenskapar:
• Du er sjølvstendig og pliktoppfyllande.
• Du har gode evner til å samarbeide med andre.
• Du kommuniserer godt, både skriftleg og munnleg.

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane brukar som hovudregel nynorsk som skriftspråk.

Som tilsett hos Fylkesmannen får du:
• Arbeide i eit kunnskapsrikt og mangfaldig fagmiljø
• Medlemskap i offentleg tenestepensjonsordning
• Fleksibel arbeidstid

Den som blir tilsett får løn som rådgjevar med lønsspenn mellom kr 450 000 og 540 000 ,- brutto pr år. For særskilt godt kvalifiserte søkjarar kan vi vurdere høgare løn.

Fylkesmannen ønskjer mangfald, og vi oppmodar difor alle kandidatar som er kvalifiserte til å søkje utan omsyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Du kan be om å ikkje bli ført opp på offentleg søkjarliste. Dersom oppmodinga ikkje vert teken til følgje, skal du varslast.

Nærare opplysningar om stillinga får du hos assisterande fylkesmiljøvernsjef Eline Orheim, tlf. 415 63 847, e-post: fmsfeor@fylkesmannen.no, eller nasjonalparkforvaltar Maria C. Knagenhjelm, tlf  93 66 42 56, e-post: fmsfmck@fylkesmannen.no.

 

(Publisert:23.04.2018 Sist endret:26.06.2018)